wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI
§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ...


Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI
§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 9. PŁATNOŚCI
§. 10. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§. 11. REKLAMACJE
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka dostępnego pod adresem http://www.twoja-apteczka.pl/.
2. Regulamin określa w szczególności:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
ii. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d. tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Operatorem Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka jest firma Twoja Apteczka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 71, NIP: 5951131017, Regon: 634593390
4. Operator Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2 DEFINICJE
1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Medyczny Sklep Internetowy Twoja-apteczka dostępny pod adresem internetowym http://www.twoja-apteczka.pl/
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka.
2. Sklep medyczny Twoja-Apteczka bierze udział w Programie Ochrony Kupujących oraz funkcjonuje równolegle ze stacjonarnym sklepem medycznym zlokalizowanym przy ulicy Jugosłowiańskiej 71 w Poznaniu, który jest czynny pn-pt między 8:00 a 16:00.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
Aktywny adres e-mail.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.twoja-apteczka.pl/polityka-prywatnosci-pm-100.html
3. O każdej zmianie danych operatora kliencie zostaną powiadomieni drogą mailową.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Medycznym Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia czy możliwości wyrażenia opinii o zakupionych produktach.
3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
4.W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu.
5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a. Firmę,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu.
7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana informacja o założeniu konta zawierająca dane klienta oraz jego login i hasło.
8. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14.
9. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11 Regulaminu.
10. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
13. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku wskazanym w ust. 13 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Medycznego Sklepu Internetowego Twoja-apteczka są: Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo podać adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.
7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych.
8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. dodania ich do koszyka,
c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.
f. kliknięcia przycisku „kontynuuj”.
9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta– w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu i związana z tym zmiana terminu, itp.
11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Twoja-apteczka podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu otrzymania maila informującego Klienta o wysłaniu przesyłki) zmianę treści zamówienia.
14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika.
15. Do każdego zamówienia Operator Sklepu dołącza fakturę lub paragon oraz gwarancję - jeśli produkt objęty jest gwarancją.
16. Operator Sklepu realizuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.
17. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W celu usprawnienia i przyspieszenia procedury reklamacji, w przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomić Operatora Sklepu (w celu szybkiego rozpatrzenia – na adres email: Sklep@twoja-apteczka.pl). W sytuacji, nie sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera, Kupujący ma prawo domagać się od kuriera, który dostarczył przesyłkę, niezwłocznego sporządzenia protokołu reklamacyjnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki.

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy;
g. usług w zakresie gier hazardowych.
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłoczni. W miarę możliwości powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu).
4. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty wraz z kosztami przesyłki w obie strony zostanie dokonany niezwłocznie przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe lub w inny uzgodniony sposób.
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Operator powiadomi drogą elektroniczną swoich klientów o ewentualnych zmianach dotyczących operatora.
Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
3. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
4. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI
1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. Przelewem na rachunek bankowy,
b. Przy odbiorze, czyli za pobraniem.
c. Za pośrednictwem systemu Dotpay,
2. Dane do przelewu: „Twoja Apteczka , ul.Jugosłowiańska 71, 60.- 149 Poznań, AliorBank nr konta: 52 2490 0005 0000 4600 6873 4175
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
4. W przypadku płatności poprzez system Dotpay Kupujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatora tych usług i będzie się do nich stosował.

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez Euro-Wino oraz zawarcia umowy, a odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Euro-Wino usług wymagających podania danych.
2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kasowska Euro Wino (60-149 Poznań), z siedzibą przy ul. Jugosłowiańskiej 71, numer NIP 5951131017; REGON 634593390 – zwana dalej Euro-Wino/Usługodawca,
3.W stosunku do danych osobowych Użytkowników przekazywanych na stronie internetowej Euro-Wino działa na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowym, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
4.Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Euro-Wino w następujących celach:
 • w celu korzystania przez Użytkownika z usług strony internetowej
 • zawarcia i realizacji Umowy
 • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy
 • w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Usługodawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
5.Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
 • elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;
 • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;
6.Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:
 1. zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
 2. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
 3. chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
 4. przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
 5. nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
 6. ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
 7. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
 8. przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 9. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.
7.Przetwarzanie Państwa danych osobowych danych osobowych jest możliwe jedynie gdy spełniona jest przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie skonkretyzowanych celów,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 7. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
8.Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
9.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.
10.Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom, za wyjątkiem sytuacji i w zakresie niezbędnym do prawidłowego dokonania sprzedaży, dokonania płatności, dostarczenia towaru, zgłoszenia reklamacji,
11.Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
12.Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy i podwykonawcy oraz kontrahenci (w tym firmy informatyczne, magazyn, kurier, obsługa płatności) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych
13.Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną
14.Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
15.Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
 • okres przez jaki są świadczone usługi,
 • okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.
16.Ponadto informujemy, że posiadają Państwo następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do bycia informowanym,
 • prawo do poprawiania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.
17.W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18.Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z jego treścią oraz że spełniony został przez Administratora obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych.
19.W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z naszej strony www.twoja-apteczka.pl wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przez Państwa ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. Oznacza to m.in., że wyświetlane oferty widoczne na naszych serwisach będziemy starać się dostosowywać przede wszystkim do Państwa potrzeb. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Więcej w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

§. 11. REKLAMACJE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.W celu usprawnienia procesu reklamacji, zgłoszenie reklamacyjne może, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru z umową,
d. datę zakupu
e. protokół szkody
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony w miarę możliwości podejmą próbę jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
6. Zmiana Regulaminu:
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
Zakupu można dokonać wybierając jedną z kategorii np Apteczka

 

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu